شنبه 9 فروردين 1399   13:05:09
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 9 فروردين 1399 12:13:07
مناقصه و مزایدهبيشتر

کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) موجود می باشد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)        

 
.