جمعه 28 شهریور 1399   17:52:29
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 28 شهریور 1399 10:41:45

اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی

اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی- ارومیه
مشخصات رئیس اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی:

نام و نام خانوادگی: آقای جواد اسلامی فرد                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم      1517                                               شماره تلفن داخلی: 1010مشخصات کارشناس  اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی:
نام و نام خانوادگی: آقای مسلم محمودی                               محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:       1517                                                      شماره تلفن داخلی: 1040
شرح وظایف:

نظارت بر کلیه امور مربوط به منابع انسانی اداره کل
نظارت بر کلیه امور مربوط به پشتیبانی و رفاهی اداره کل

بيشتر
.