شنبه 9 فروردين 1399   12:40:26
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 9 فروردين 1399 12:13:07
اداره استاندارد شهرستان خویبيشتر


اداره استاندارد شهرستان خوی
                                            
آدرس: شهرستان خوی- بلوار شهید چمران - اول 20 متری خیابان جانبازان
کدپستی : 5815643868


تلفن: 36447343-044
تلفن: 36452300-044
.