جمعه 28 شهریور 1399   19:04:34
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 28 شهریور 1399 10:41:45

واحد روابط عمومی

واحد روابط عمومی- ارومیه

مشخصات کارشناس  واحد روابط عمومی :
  نام و نام خانوادگی: آقای حسین نوری                                 محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم:    1517                                                         شماره تلفن داخلی: 1057


 
شرح وظایف:

انجام امور مربوط به توسعه وترویج استاندارد
انجام امور مربوط به اطلاع رسانی اداره کل

 
بيشتر
.