شنبه 9 فروردين 1399   13:40:05
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 9 فروردين 1399 13:18:26
معاونت ارزیابی انطباقبيشتر

معاونت ارزیابی انطباق- ارومیه
مشخصات معاون ارزیابی انطباق:

نام و نام خانوادگی: آقای ابراهیم فخری                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم        1517                                         شماره تلفن داخلی: 1003
.