جمعه 28 شهریور 1399   18:43:59
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 28 شهریور 1399 10:41:45

معاونت ارزیابی انطباق


معاونت ارزیابی انطباق- ارومیه
مشخصات معاون ارزیابی انطباق:

نام و نام خانوادگی: آقای ابراهیم فخری                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم        1517                                         شماره تلفن داخلی: 1003
بيشتر
.