جمعه 28 شهریور 1399   17:35:12
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
جمعه 28 شهریور 1399 10:41:45

معاون استاندارد سازی و آموزش

معاونت استاندارد سازی و آموزش - ارومیه
مشخصات سرپرست معاونت استاندارد سازی و آموزش:
 
نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                        محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم       1517                                         شماره تلفن داخلی: 1002
بيشتر
.