شنبه 9 فروردين 1399   12:42:42
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 9 فروردين 1399 12:13:07
معاون استاندارد سازی و آموزشبيشتر
معاونت استاندارد سازی و آموزش - ارومیه
مشخصات سرپرست معاونت استاندارد سازی و آموزش:
 
نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                        محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم       1517                                         شماره تلفن داخلی: 1002
.