يكشنبه 10 فروردين 1399   17:06:10
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
يكشنبه 10 فروردين 1399 13:30:56
معاون منابع انسانی و امور پشتیبانیبيشتر
معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی- ارومیه
مشخصات معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی:

نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم  
1517                                                شماره تلفن داخلی: 
.