1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   01:16:18
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

معاونت ارزیابی انطباق

1396/2/2 شنبه

معاونت ارزیابی انطباق- ارومیه
مشخصات معاون ارزیابی انطباق:

نام و نام خانوادگی: آقای ابراهیم فخری                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم        1517                                         شماره تلفن داخلی: 1003
بيشتر
.