1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   00:53:32
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

اداره امور مالی

1396/2/4 دوشنبه
واحد امور مالی- ارومیه
مشخصات رئیس اداره امور مالی :
نام و نام خانوادگی: آقای طاهر ارومیان                          محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:      1517                                                   شماره تلفن داخلی: 1017

مشخصات کارشناس حقوق و دستمزد :
نام و نام خانوادگی: آقای حجت طاهر شبستری                               محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:        1517                                                     شماره تلفن داخلی: 1019
مشخصات کارشناس  اداره امور مالی :
نام و نام خانوادگی: آقای یونس نهاوندی                   محل استقرار: طبقه دوم
 شماره مستقیم:     1517                                                    شماره تلفن داخلی: 1018


مشخصات کارپرداز :
نام و نام خانوادگی: آقای حجت طاهر شبستری                              محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:        1517                                                  شماره تلفن داخلی: 1019
مشخصات امین اموال :
نام و نام خانوادگی: آقای سوران سهرابی                                 محل استقرار: طبقه دوم
 شماره مستقیم:     1517                                                         شماره تلفن داخلی: 1021
 
 
شرح وظایف:

تنظیم حساب و تامین اعتبار
حقوق و دستمزد پرسنل
کارمزد خدماتی واحدهای تولیدی و خدماتی
انجام امورات حسابداری
انجام امورات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان
انجام امورات مربوط به کارپردازی
انجام امورات مربوط به اموال


بيشتر
.