1395/7/27 سه‌شنبه
دوشنبه 29 شهریور 1400   00:02:14
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 28 شهریور 1400 20:40:16

واحد استاندارد سازی و آموزش

1396/2/1 جمعه
واحد استاندارد سازی و آموزش- ارومیه

مشخصات رئیس اداره امورآموزش و ترویج استاندارد :
نام و نام خانوادگی: خانم پریسا حاجی علیلو                               محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم:    1517                                                               شماره تلفن داخلی: 1055

 
شرح وظایف:
 
برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر فرایند تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی و خدماتی ،کارشناسان استاندارد و مراکز آموزشی همکار
برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر دوره های آموزشی کارکنان و مدیران کنترل کیفیت

 
 
بيشتر
.