منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
ایکون چپ
جستجو
زبان
زمان ديجيتال سرور
کپی رایت
گزارشات دستگاه
لینک راست
لینک رو هدر
متون عمومي
منو
منو
نوار راهبري
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود
گزارشات دستگاه
 


گزارش آمار عملكرد اداره كل استاندارد استان آذربایجان غربی در سال 1394

 
ردیف عنوان فعالیت 12 ماهه سال 94
1 واحد های تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری 819
2 تعداد فرآورده های مشمول استاندارد اجباری 1059
 
3
 
پروانه کاربرد علامت استاندارد
صدور 185
تمدید 672
تعلیق 25
ابطال 124
4 صدور مجوز کاربرد علامت استاندارد 27
5 واردات 9640
6 صادرات 1674
7 صدور گواهی آسانسور 387
8 بازدید فنی (واحد تولیدی + خدماتی) 3307
9 نمونه برداری (واحد تولیدی) 3118
10 نمونه مورد آزمون اداره کل 1779
11 نمونه مورد آزمون آزمایشگاه همکار 3235
12 مجموع آزمون نمونه (همکار+اداره کل) 5014
13 آزمون باسکول ثابت همکف 648
14 آزمون نازل های عرضه سوخت مایع  (بنزین و گازوئیل) 10410
15 آزمون سایر وسایل سنجش 11272
16 حقوقی تذکر و اخطار 727
اعلام جرم 62
17 آموزش و کارآموزی مسئولین کنترل کیفیت (نفر- ساعت) 12508
18 آموزش کارکنان (نفر- ساعت) 9122
19 تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار دراستان صدور              5                             
تمدید 36
20 تعداد کل تایید صلاحیت معتبر در این مقطع 42

عملکرد شش ماه اول  1396  اداره کل استاندارد آذربایجان غربی


 
ردیف عنوان فعالیت شش ماه اول سال 1396
1 واحد های تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری 1032
2 تعداد فرآورده های مشمول استاندارد اجباری 1083
 
3
 
پروانه کاربرد علامت استاندارد
صدور 55
تمدید 1
تعلیق 23
ابطال 15
4 صدور مجوز کاربرد علامت استاندارد 5
5 واردات 7685
6 صادرات 545
7 صدور گواهی آسانسور 110
8 بازدید فنی 3880
9 نمونه برداری 9958
10 نمونه مورد آزمون در آزمایشگاه های  اداره کل 849
11 نمونه مورد آزمون در آزمایشگاه همکار 1006
12 مجموع آزمون نمونه (همکار+اداره کل) 1855
13 آزمون انگ فلزات گرانبها 57
14 آزمون باسکول ثابت همکف 145
15 آزمون نازل های عرضه سوخت مایع  (بنزین و گازوئیل) 4106
16 آزمون سایر وسایل سنجش 2562
17 حقوقی تذکر و اخطار 465
اعلام جرم 1
18 آموزش و کارآموزی مسئولین کنترل کیفیت(نفر- ساعت) 2991
19 آموزش کارکنان (نفر- ساعت) 1378
20 تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار در استان صدور 4
تمدید 15
21 تعداد کل تایید صلاحیت معتبر در این مقطع 58
1