نوار راهبري

رویدادهای مهم

سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص استفاده از بخاری های گاز سوز هشدار داد

با توجه به سرد شدن هوا و استفاده شهروندان از بخاری های گازسوز، رعایت الزامات و نکات ایمنی به شرح زیر، ضروری است.

-    بخاری گاز سوز و ملحقات آن از جمله شلنگ های رابط ، باید دارای علامت استاندارد بوده و بر اساس دستورالعمل های فنی سازنده نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.

-    در صورت لزوم و از جمله در مکان های آموزشی ، دسترسی اطفال و دانش آموزان به بخاری و سایر اجزا و ملحقات آن به نحو مناسبی محدود و آموزش های لازم به دانش آموزان داده شود.

-     بخاری ها باید در محل هایی که کف و جداره دیوار های آن در برابر آتش مقاوم باشند ، نصب شود. 

-    دودكش‌های مورد استفاده نباید دارای هيچ گونه منفذ و یا نشتي بوده و خروجی آن از پشت بام حداقل يك متر از سطح بام و نیز ديواره های جانبي بام ، فاصله داشته باشد. نصب كلاهك با  شکل H  در خروجی آن و نیز اطمینان یافتن از باز بودن طول مسیر آن  الزامی است. شيب اين لوله‌ها بايد رو به بالا و  مطابق دستورالعمل های نصب بخاری باشد . قطر لوله‌هاي دودكش نيز بايد مساوي يا بزرگ‌تر از قطر لوله خروجي دستگاه گازسوز  در نظرگرفته شود.

-    استفاده از دودکش و یا شیر گاز مشترک برای دو یا چند وسیله گاز سوز مجاز نمی باشد.

-    عبور دودکش بخاری از شیشه مجاز نبوده و لوله دودکش باید در فاصله ایمن از مواد آتش گیر ، از جمله پرده ها ، نصب شود.

-    شعله بخاری در هنگام روشن بودن باید آبی و پایدار باشد.

-    از بخاری های بدون دودکش نباید در فضا های کاملا" بسته و برای مدت طولانی استفاده شود.

-    بخاری ها و سایر اجزا و یا الحاقات سیستم گرمایشی باید هر سال قبل از استفاده مجدد ، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

-    هر گونه نقص در سیستم و یا عملکرد بخاری ها فقط باید از طریق مراکز فنی مجاز اصلاح و از دست کاری بخاری خودداری شود.

-    سیستم های کنترلی از جمله ODS و سنسور های خاص، برای حفاظت و ایمن نگاه داشتن مصرف کنندگان از خطرات احتمالی بر روی بخاری  ها تعبیه شده است . لذا از دست کاری و یا قطع آنها اکیدا" خود داری شود.