كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مدیر کل
نام و نام خانوادگی: منصور جلایر سرنقیسمت: مدیر کل استاندارد استان آذربایجان غربی
سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه تهران- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی ارومیه
 
سوابق اجرایی :
 
- کارشناس برنامه ریزی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- کارشناس امور استاندارد
- مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد
- مدیر کل استاندارد استان سمنان

فعالیت های علمی و پژوهشی:

1- بررسی انرژی زمین گرمایی و کاربرد آن به عنوان انرژی تجدید پذیر (مقاله)
2- ارزیابی اثرات دترجنتها برروی ظروف لعابدار(تدوین استاندارد ملی)
3- اهمیت خوردگی فلزات از نظر اقتصادی و زیست محیط (مقاله)
4- سیستم های مدیریت ساختمان های هوشمند (مقاله)
5- رویکردی بر نظریات درون سازمانی و برون سازمانی سازمان ملی استاندارد ایران در اثربخشی استانداردهای ملی


 
1