يكشنبه 10 فروردين 1399   15:38:50
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
يكشنبه 10 فروردين 1399 13:30:56
اداره استاندارد شهرستان خویبيشتر


اداره استاندارد شهرستان خوی
                                            
آدرس: شهرستان خوی- بلوار شهید چمران - اول 20 متری خیابان جانبازان
کدپستی : 5815643868


تلفن: 36447343-044
تلفن: 36452300-044
.