1395/7/27 سه‌شنبه
پنجشنبه 10 مهر 1399   07:49:44
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 9 مهر 1399 21:46:17

اداره امور مالی

1396/2/4 دوشنبه
واحد امور مالی- ارومیه
مشخصات رئیس اداره امور مالی :
نام و نام خانوادگی: آقای طاهر ارومیان                          محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:      1517                                                   شماره تلفن داخلی: 1017

مشخصات کارشناس حقوق و دستمزد :
نام و نام خانوادگی: آقای یونس نهاوندی                               محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:        1517                                                     شماره تلفن داخلی: 1018
مشخصات کارشناس  اداره امور مالی :
نام و نام خانوادگی: آقای حجت طاهر شبستری                   محل استقرار: طبقه دوم
 شماره مستقیم:     1517                                                    شماره تلفن داخلی: 1019


مشخصات کارپرداز :
نام و نام خانوادگی: آقای یدالله احمدی                              محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم:        1517                                                  شماره تلفن داخلی: 1033
مشخصات امین اموال :
نام و نام خانوادگی: آقای سوران سهرابی                                 محل استقرار: طبقه دوم
 شماره مستقیم:     1517                                                         شماره تلفن داخلی: 1021
 

شرح وظایف:

تنظیم حساب و تامین اعتبار
حقوق و دستمزد پرسنل
کارمزد خدماتی واحدهای تولیدی و خدماتی
انجام امورات حسابداری
انجام امورات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان
انجام امورات مربوط به کارپردازی
انجام امورات مربوط به اموال


بيشتر
.