شنبه 28 دي 1398   23:02:31
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 28 دي 1398 15:19:30

معاون استاندارد سازی و آموزش

معاونت استاندارد سازی و آموزش - ارومیه
مشخصات سرپرست معاونت استاندارد سازی و آموزش:
 
نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                        محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم       1517                                         شماره تلفن داخلی: 1002
بيشتر
.