يكشنبه 10 فروردين 1399   15:41:19
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
يكشنبه 10 فروردين 1399 13:30:56
معاون استاندارد سازی و آموزشبيشتر
معاونت استاندارد سازی و آموزش - ارومیه
مشخصات سرپرست معاونت استاندارد سازی و آموزش:
 
نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                        محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم       1517                                         شماره تلفن داخلی: 1002
.