يكشنبه 29 دي 1398   00:08:04
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 28 دي 1398 15:19:30

معاونت ارزیابی انطباق


معاونت ارزیابی انطباق- ارومیه
مشخصات معاون ارزیابی انطباق:

نام و نام خانوادگی: آقای ابراهیم فخری                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم        1517                                         شماره تلفن داخلی: 1003
بيشتر
.