شنبه 28 دي 1398   07:13:41
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 25 دي 1398 12:05:19

معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی

معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی- ارومیه
مشخصات معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی:

نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم  
1517                                                شماره تلفن داخلی: 
بيشتر
.