شنبه 3 اسفند 1398   19:50:20
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 3 اسفند 1398 17:26:57

معاون منابع انسانی و امور پشتیبانی

معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی- ارومیه
مشخصات معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی:

نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نیازی                        محل استقرار: طبقه دوم
شماره مستقیم  
1517                                                شماره تلفن داخلی: 
بيشتر
.