يكشنبه 10 فروردين 1399   17:05:33
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
يكشنبه 10 فروردين 1399 13:30:56
واحد روابط عمومیبيشتر
واحد روابط عمومی- ارومیه

مشخصات کارشناس  واحد روابط عمومی :
  نام و نام خانوادگی: آقای حسین نوری                                 محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم:    1517                                                         شماره تلفن داخلی: 1057


 
شرح وظایف:

انجام امور مربوط به توسعه وترویج استاندارد
انجام امور مربوط به اطلاع رسانی اداره کل

 
.