يكشنبه 29 دي 1398   00:04:00
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 28 دي 1398 15:19:30

واحد تایید صلاحیت

واحد تایید صلاحیت- ارومیه
مشخصات رئیس اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت :
نام و نام خانوادگی: خانم فریده اسلامی فرد                       محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم:      1517                                                      شماره تلفن داخلی: 1053

مشخصات کارشناس  واحد تایید صلاحیت  و سیستم های مدیریت کیفیت :
نام و نام خانوادگی: خانم فرزانه فیروز                              محل استقرار: طبقه سوم
شماره مستقیم:        1517                                                شماره تلفن داخلی: 1054
شرح وظایف:
 
بررسی و تأیید مدارک و مستندات مربوط به درخواست تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار، شرکت های بازرسی کالا  و نمونه برداری
ارزیابی و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های همکار ، شرکت های بازرسی کالا و نمونه برداری
بيشتر
.